5 komunikat administratora hipotek Admiral Boats S.A. - data: 05.12.2017
Tczew, dnia 5 grudnia2017 roku


PIĄTY KOMUNIKAT

ADMINISTRATORA HIPOTEK

dla obligatariuszy Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380radca prawny Katarzyna Świerzko – Skoworotko

Kancelaria Radcy Prawnego „Vindex

w Tczewie zawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że: 

1) Administrator Hipoteki i Zastawu (dalej jako „Administrator”) ostatecznie wzywa Obligatariuszy w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku, do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii aktualnych świadectw depozytowych z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, wraz z informacją o wysokości niewypłaconych przez Emitenta Obligacji odsetek z tytułu posiadanych obligacji, włącznie ze sposobem ich naliczania oraz informacją za jakie okresy nie zostały wypłacone, a także czy i kiedy zwrócili się Państwo do Emitenta Obligacji o przedterminowy wykup obligacji, jeśli tak o dostarczenie kopii tego pisma wraz z dowodem jego nadania.


Wezwanie z niniejszego punktu komunikatu dotyczy Obligatariuszy, którzy dotychczas nie dostarczyli wyżej wymienionych dokumentów.


Administrator informuje, że w przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów w terminie może skutkować zwiększeniem ryzyka w zakresie niezaspokojenia zgłoszonych roszczeń z przedmiotów zabezpieczenia.2) Po upływie zakreślonego terminu, w braku dobrowolnego wykonania zobowiązania, Administrator podejmie działania celem wyegzekwowania należności na drodze postępowania sądowego wyłącznie na rzecz osób, które zgłosiły swoje roszczenie.3) Administrator w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z obsługą postępowania sądowego, wzywa Obligatariuszy do uiszczenia zaliczki w wysokości 1% wartości zgłoszonego roszczenia, na następujący numer rachunku bankowego:


Katarzyna Świerzko - Skoworotko Kancelaria Vindex


ul. Kościuszki 4, 83-110 Tczew


mBank S.A. w Warszawie


70 1140 2004 0000 3002 7727 1178


ze wskazaniem w tytule: „imię i nazwisko Obligatariusza” z dopiskiem „zaliczka na wydatki”.


4) Administrator po weryfikacji zgłoszonych roszczeń oraz ustaleniu na tej podstawie opłaty sądowej, zwróci się do Obligatariuszy zainteresowanych dochodzeniem należności na drodze postepowania sądowego o uiszczenie opłaty sadowej w wysokości proporcjonalnej do wysokości zgłoszonego roszczenia.<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 53