Abonament RTV – problem wciąż istnieje. - data: 19.07.2015
Wbrew obiegowej, czasami spotykanej opinii w dalszym ciągu istnieje obowiązek regulowania opłat abonamentowych. Najprościej rzecz ujmując jest to opłata, którą uiszczać  musi każdy posiadający telewizor lub radio. Bez znaczenia dla realizacji tego obowiązku jest to, czy podpisaliśmy umowę z operatorem telewizji kablowej i uiszczamy na jego rzecz abonament.

Ostatnio (zwłaszcza w roku 2014) zintensyfikowano działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych, nieopłaconych należności. Poczta Polska masowo rozsyła do osób, które kiedyś zarejestrowały odbiornik, a później zaprzestały uiszczania opłat, upomnienia obejmujące swym zakresem również dodatkowe koszty upomnienia, odsetek. Brak uczynienia zadość żądaniom Poczty skutkuje najczęściej wystawieniem tytułu wykonawczego i przekazaniem go do egzekucji urzędowi skarbowemu (z pominięciem drogi sądowej).

Prawnicy Kancelarii Vindex analizując tego rodzaju sprawy dostrzegają, że najczęściej zaprzestanie płatności abonamentu RTV nastąpiło z powodu przekonania, że spełnione zostały warunki do zwolnienia z opłaty lub też, że obowiązek został zniesiony. Katalog osób uprawnionych do zwolnienia od uiszczania abonamentu jest dosyć szeroki (np. osiągnięcie wieku 75 lat, zaliczenie do I grupy inwalidów, spełnienie kryteriów dochodowych). Jednakże zwolnienie następuje dopiero po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowe specjalne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia i przedstawiono stosowne w tym zakresie dokumenty. Niestety osoby objęte zwolnieniem nie dopełniają tego obowiązku, a zatem obowiązane są do uiszczania opłaty abonamentowej (a Poczta do jej egzekucji).

O czym warto pamiętać jeżeli otrzymamy już wezwanie do zapłaty? Po pierwsze należy sprawdzić, czy uwzględniony jest termin przedawnienia roszczeń – Poczta może domagać się zapłaty za nie więcej niż 5 lat. Po drugie możemy złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie zaległości lub rozłożenie ich na raty. Wniosek można złożyć osobiście lub pocztą i wykazać (najlepiej od razu przedkładając dokumenty), że zachodzą szczególne okoliczności, przypadki losowe (np. trudności finansowe, zdarzenie uniemożliwiające wykonywanie pracy itp.). Po trzecie wreszcie możemy podjąć merytoryczną obronę i podnosić rozmaite zarzuty (kierując je pisemnie do Poczty lub w przypadku wszczęcia egzekucji do organu egzekucyjnego). Najbardziej uniwersalne to powoływanie się na : - publiczne wprowadzenie w błąd przez przedstawicieli Rządu odnośnie możliwości niepłacenia opłaty oraz na zaniechanie obowiązku wysyłki przez Pocztę informacji o nadaniu posiadaczom odbiorników nowych numerów identyfikacyjnych (należy zażądać przedstawienia dowodu nadania bądź odbioru takiego pisma przez nas).

<< Powrót