CZWARTY KOMUNIKAT ws. Admiral Boats S.A. (4) - data: 25.10.2017


Tczew, dnia 25 października 2017 roku
CZWARTY KOMUNIKAT

ADMINISTRATORA HIPOTEK

dla obligatariuszy Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000370380radca prawny Katarzyna Świerzko – Skoworotko

Kancelaria Radcy Prawnego „Vindex

w Tczewie

zawiadamia osoby uprawnione z obligacji, że:
1) Administrator Hipoteki nie uzyskał odpowiedzi na wezwania skierowane do podmiotów będących właścicielami ruchomości i nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji.


2) Administrator Hipoteki informuje, że zgodnie z umową o pełnienie funkcji Administratora Hipoteki, jeżeli Obligatariusz lub Obligatariusze wystąpią do Administratora Hipoteki z żądaniem złożenia przez Administratora Hipoteki powództwa przeciwko Właścicielowi Nieruchomości w celu zaspokojenia się Obligatariuszy z Hipoteki obciążającej Nieruchomość, bądź Obligatariusz lub Obligatariusze wystąpią do Administratora Hipoteki z żądaniem innego pozwu, bądź wniosku do sądu, Administrator Hipoteki będzie je wykonywał po uzgodnieniu zakresu oraz sposobu ich wykonania z jednym lub wieloma Obligatariuszami, w tym zwłaszcza po uzgodnieniu wynagrodzenia należnego Administratorowi Hipoteki z tytułu wykonania takich czynności.

Ponadto Administrator Hipoteki nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z tym zwróci się do nich o uiszczenie stosownej zaliczki.


3) Administrator Hipoteki dokonuje weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii aktualnych świadectw depozytowych, wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta Obligacji odsetek z tytułu posiadanych obligacji oraz czy zwrócili się do Emitenta Obligacji o przedterminowy wykup obligacji.

Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


4) Obligatariusze powinni niezwłocznie poinformować Administratora Hipoteki o utracie statusu obligatariusza w związku ze zbyciem lub wykupieniem przez Emitenta Obligacji posiadanych przez nich Obligacji, a także o zawarciu umów lub porozumień, których przedmiotem byłaby jakakolwiek zmiana warunków dotyczących spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji.
 

Katarzyna Świerzko – Skoworotko
<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 27