Dochodzenie odszkodowań – termin wypłaty odszkodowania. - data: 04.08.2015
Z cyklu dochodzenie odszkodowań
TERMIN WYPŁATY ODSZKODOWANIA

Ubezpieczenie powinno dawać  poczucie bezpieczeństwa na wypadek zaistnienia określonych zdarzeń objętych przedmiotem wykupionej lub posiadanej przez inny podmiot ochrony. Niestety, w sytuacji wystąpienia szkody często możemy przekonać się, że odszkodowanie nie tylko, nie jest wypłacane w odpowiedniej, oczekiwanej wysokości, ale również procedura likwidacyjna przeciąga się ponad miarę. Podobny scenariusz mamy okazję obserwować na kanwie spraw naszych Klientów.Tymczasem w przypadku, gdy podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody jest zakład ubezpieczeń termin do spełnienia świadczenia wyznacza prawo – art. 817 kodeksu cywilnego.Wyjaśniamy, że ubezpieczyciel jest zobligowany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie (zdarzeniu). Za zawiadomienie uważa się zarówno pismo (wniosek), zgłoszenie telefoniczne, a nawet mailowe (w sposób przyjęty u danego podmiotu).Radzimy pamiętać, że istnieją pewne wyjątkowe przypadki, gdy zakład ubezpieczeń rzeczywiście, przy obiektywnej ocenie stanu rzeczy nie jest w stanie ustalić swojej odpowiedzialności lub wysokości świadczenia – wówczas wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni, od chwili, gdy wyjaśnienie wskazanych okoliczności stało się możliwe.Podkreślić jednak trzeba, że część bezsporną odszkodowania należy wypłacać w terminie podstawowym (tj. 30 dni od zgłoszenia).Z powyższego wynika, że przepisy k.c. dają ubezpieczycielom pewne pole manewru pozwalające na przedłużanie wypłaty pod przykrywką konieczności wyjaśnienia. Warto zatem pamiętać, iż stanowisko sądów jest w tej materii jednolite – ubezpieczyciel ma obowiązek bezzwłocznego, samodzielnego i aktywnego działania w zakresie ustalenia przesłanek odpowiedzialności oraz badania okoliczności wpływających na określenie wysokości należnego pokrzywdzonemu świadczenia. Zakład ubezpieczeń jest bowiem profesjonalistą na rynku ubezpieczeń, może więc w stanie sprawnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając z wyspecjalizowanej kadry. Nieuprawnione jest zatem przerzucane na ubezpieczonego rozmaitych obowiązków polegających na uzyskiwaniu samodzielnie dokumentacji od innych podmiotów, wykonywaniu na własną rękę badań itp.Bierność ubezpieczyciela, a w szczególności oczekiwanie na wynik toczącego się postępowania sądowego naraża go na ryzyko popadnięcia w opóźnienie lub zwłokę w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego. Roli sądu w ewentualnym procesie upatruje się jedynie w kontroli prawidłowości ustalenia przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania czy też zadośćuczynienia (por. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 lutego 2015 r., sygnatura akt I ACa 819/14)Warto o powyższym pamiętać, gdyż zwłoka ubezpieczyciela skutkuje koniecznością wypłaty odsetek.W niektórych przypadkach odpowiedzialność z tytułu uchybienia obowiązkowi terminowej wypłaty odszkodowania może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 2015 r., sygnatura akt V ACa 882/14).

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, w sytuacji problemów z dochodzeniem świadczenia o zakładu ubezpieczeń, sprawcy zdarzenia Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Vindex w Tczewie zaprasza do kontaktu. Odszkodowania są jedną z naszych specjalizacji, mamy za sobą wiele zakończonych sukcesem negocjacji, mediacji i sporów sądowych.<< Powrót