Odszkodowanie bez kosztów czyli jak złożyć pozew bez opłat. - data: 01.08.2014
Odszkodowanie bez kosztów czyli jak złożyć pozew bez opłat.Zasadą jest, iż wniesienie pozwu do sądu wiąże się z koniecznością uiszczenia właściwie wyliczonej opłaty sądowej. W przypadku roszczeń odszkodowawczych opiewających na kilkadziesiąt tysięcy złotych wpis sądowy może być często przeszkodą nie do pokonania.Z tego też względu Klienci, których reprezentujemy w sprawach o zapłatę bądź dopłatę odszkodowania, zadośćuczynienia są grupą, która najczęściej zadaje nam pytanie – czy można złożyć pozew bez kosztów?Na pytanie to odpowiedzieć należy twierdząco. Taka możliwość powstanie w sytuacji, gdy zastosujemy instytucję zwolnienia od kosztów sądowych, uregulowaną w art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie, którego formularz można pobrać z witryny internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).Ciekawym przypadkiem jest sytuacja, gdy powód otrzymał już od zobowiązanego (np. zakładu ubezpieczeń, sprawcy zdarzenia) odszkodowanie w pewnej wysokości, które w jego ocenie jest zaniżone (a tak dzieje się najczęściej). Wówczas zdarza się, że sądy oddalają wnioski o zwolnienie od kosztów bądź dokonują jedynie częściowego zwolnienia argumentując to posiadaniem otrzymanej wcześniej kwoty.Nasze doświadczenie uczy, że tego rodzaju orzeczenia nie są prawidłowe i winny być zaskarżane. Warto przywołać chociażby orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w wyroku z dnia 14 stycznia 2013 r. (I ACz 2046/12), który rozpatrując zażalenie wskazał, że należy z dużą ostrożnością uwzględniać kwoty uzyskane przez strony tytułem zadośćuczynienia. W uzasadnieniu orzeczenia wzięto pod uwagę, że nie wolno tracić z pola widzenia celu zasądzonego zadośćuczynienia, które zmierza do wynagrodzenia pokrzywdzonemu krzywdy i ma stanowić dla niego realnie odczuwaną wartość w bieżącym, jak i w przyszłym codziennym życiu. Konieczność przeznaczenia dużej części uzyskanych tytułem zadośćuczynienia kwot na pokrycie opłat sądowych podważa cel i funkcję zadośćuczynienia.Uważamy przedstawione powyżej zagadnienie za bardzo istotne bowiem w Polsce wciąż jeszcze poszkodowani, konsumenci i inni nieprofesjonalni uczestnicy obrotu prawnego muszą walczyć o swoje prawa i interesy, dochodząc na drodze postępowania sądowego należnych im odszkodowań i świadczeń. Nie posiadając środków na pokrycie kosztów sądowych zostaną dodatkowo „poszkodowani”. Pozostaje to w sprzeczności z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i prawem do sądu. Prawo do sądu nie może być prawem "papierowym".Dlatego też wszystkie osoby, które uzyskały świadczenia w ramach odszkodowania z tytułu np. poniesionego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzonego pojazdu zachęcamy do zastanowienia się, czy nie warto zdecydować się na dochodzenie kwoty wyższej, rzeczywiście należnej. Zwłaszcza w kontekście opisanego powyżej zwolnienia od kosztów. Doświadczenie uczy, że tego rodzaju decyzja w większości przypadków przynosi same korzyści.Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – tel. 58 532 16 81. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu naszych prawników do Państwa miejsca zamieszkania
<< Powrót