Odszkodowanie, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby – także konkubenta. - data: 09.08.2015


Konkubinat jak rodzina.
Z cyklu dochodzenie odszkodowań.

Śmierć osoby bliskiej powoduje nie tylko szkodę majątkową, ale również ból, cierpienie, poczucie krzywdy.  W naszej praktyce prawniczej dochodzimy dla naszych Klientów odszkodowań również z tego tytułu. Perspektywę taką otwiera m.in. art. 446 par. 4 kodeksu cywilnego stanowiąc, że „sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.Ustawodawca bardzo precyzyjnie oznaczył kto może żądać świadczenia z tego tytułu.  Jest to katalog zamknięty, wyczerpujący.  Wypada zatem postawić pytanie – kim są owi „najbliżsi członkowie rodziny”?Otóż stopień pokrewieństwa nie jest jedynym możliwym do zastosowania kryterium decydującym, o tym kogo można, a kogo nie można, zaliczyć do najbliższych członków rodziny (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygnatura akt IV CK 648/2004). Z tego też względu poza małżonkiem, stosunkiem przysposobienia, pokrewieństwa do omawianego grona zaliczymy również osoby pozostające we wspólnym związku, zażyłości emocjonalnej, duchowej.  Nie będą to jedynie osoby żyjące w związkach partnerskich ale również np. daleki krewny stale opiekujący się ciotką, kuzynem.W wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2014 r., sygnatura I ACa 638/14 orzeczono, że skoro konkubinat był związkiem wieloletnim, w ramach którego były zaspokajane zarówno potrzeby materialne, jak i emocjonalne partnerów, aspiracje do samorealizacji i poczucia bezpieczeństwa, to nie można uznać, że związek taki nie jest rodziną w rozumieniu art. 446 par. 4 kc.Warto odnotować, że nie będzie najbliższym członkiem rodziny małżonek żyjący w separacji lub dziecko, które odcięło się od rodziców i zaprzestało z nimi kontaktów. Nacisk jest zatem położony na realną więź emocjonalną, duchową oraz na funkcje jakie spełnia związek, a nie istnienie formalnego pokrewieństwa.  Kwestie czysto ekonomiczne, formalne schodzą na dalszy plan  - mogą stanowić przedmiot oceny, ale jako wycinka danej relacji, a nie samoistną podstawę klasyfikacyjną.Roszczenie o zadośćuczynienie może być sumowane z innymi roszczeniami wynikającymi z art. 446 k.c. Omawiamy je również w innych notkach.Odnosimy dobre skutki w uzyskiwaniu odszkodowań - zaprezentuj nam sprawę, a nieodpłatnie wskażemy, co jesteśmy w stanie z nią zrobić.  Nasza siedziba główna mieści się w Tczewie, przy ulicy Kościuszki 4, jednakże prowadzimy sprawy Klientów z terenu całego kraju, stąd też nic nie stoi na przeszkodzie, aby skontaktować się z nami mailowo


 << Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 57