Ogólne warunki ubezpieczenia sprzeczne z przepisami k.c. są nieważne. - data: 04.08.2015
Z cyklu dochodzenie odszkodowań.
Ogólne warunki ubezpieczenia sprzeczne z przepisami k.c. są nieważne.


 

Materia ubezpieczeń jest tak rozległa, że nie sposób, aby była precyzyjnie uregulowana przez obowiązujące przepisy prawa. Różne są przecież oczekiwania stron, co do danego produktu ubezpieczeniowego, a możliwości modyfikacji przedmiotu, sposobu i zasad ubezpieczenia w zasadzie nieograniczone. Z tego też względu podstawę wzajemnych roszczeń  stanowią w głównej mierze postanowienia umowne, które mogą być zawarte w samej polisie, ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) bądź innych dokumentach.W procesie ustalania wysokości należnego odszkodowania kluczową rolę mogą pełnić wyłączenia oraz zasady ponoszenia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności. Zdarzało się, że do naszej Kancelarii zgłaszali się zrezygnowani Klienci, którzy byli przekonani, iż wobec takich, a nie innych zapisów OWU nie są uprawnieni do otrzymania świadczenia. Tymczasem warunki te nie mogą być kształtowane dowolnie. Zgodnie z art. 807 k.c. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami k.c. są nieważne.Co ważniejsze ujemne skutki wadliwie opracowanych OWU, polegające na możliwości dowolnej ich interpretacji, powinny obciążać ubezpieczyciela jako profesjonalistę i autora tych warunków (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1996 r., sygnatura akt I ACr 37/96). Ubezpieczyciel jako autor ogólnych warunków ubezpieczenia, a przy tym podmiot profesjonalny, jest obowiązany do ich precyzyjnego kształtowania. Jakiekolwiek niejasności interpretujemy na korzyść ubezpieczającego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r., sygnatura akt IV CKN 1858/00). Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że sprzeczne z zasadami współżycia byłoby obciążanie ubezpieczającego konsekwencjami nieścisłej redakcji postanowień umowy.Przykładowo zapis że „ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody” jest nieważny, gdyż brak związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy niedopełnieniem przez poszkodowanego obowiązku, a zaistnieniem szkody.

 

Z kolei przykładem niejasnego zapisu może być zakwestionowane postanowieniem Sądu Ochrony Konkurenci i Konsumentów sformułowanie „W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy rabunku lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów codziennego użytku obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Wartę i dążyć do ich odzyskania”.

 

Pojęcie „dążenia do odzyskania” jest wyjątkowo nieprecyzyjne. Nie wiadomo tak naprawdę jakiego rodzaju działania powinien podjąć poszkodowany, aby nie narazić się na zarzut zakładu ubezpieczeń niewykonania treści nałożonej tym postanowieniem.

 

Czasem warto przed pochopnym podjęciem decyzji o zaakceptowaniu odmownego bądź zmniejszającego wartość świadczenia stanowiska ubezpieczyciela, przeanalizować przywoływane przez niego zapisy pod kątem ich nieważności lub sprzeczności z dobrymi obyczajami.Zdajemy sobie sprawę, iż analiza we wskazanym powyżej zakresie nie należy do najprostszych i wymaga m.in. umiejętności szerszego spojrzenia na prawo, a także znajomości orzecznictwa i doktryny. Z tego też względu zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, na każdym etapie dochodzenia odszkodowania. Specjalizujemy się również w kompleksowym dochodzeniu odszkodowań.


<< Powrót