Prawne aspekty koronawirusa. - data: 30.03.2020
Obecna sytuacja w kraju jest nietypowa dla większości z nas. Przedsiębiorców, pracowników, stron wielu umów np. z biurem podróży, najmu , zlecenia. Podejmujemy nowe dla nas wyzwania np. porada lekarska, konsultacja prawna przez telefon/skype/mail. Dodatkowo w trybie pilnym zmieniane są przepisy dostosowujące prawo do sytuacji. Poniżej przykładowe „gorące” tematy prawne z zakresu :
Prawa pracy: Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Pracownik może powstrzymać od wykonywania pracy, gdy na jego stanowisku warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia Ale trzeba zachować tu ostrożność przy podjęciu takiej decyzji (gdyż w razie sporu oceny charakteru zagrożeń – w przyszłości będzie to podlegało ewentualnej ocenie sądu pracy) . W razie przestoju (zamknięcia zakładu pracy) – odnośnie przysługującego wynagrodzenia zmieniane są obecnie rozwiązania prawne.. W przypadku zaległego urlopu wypoczynkowego, który nie został wykorzystany pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop - nawet bez jego zgody.
Prawo cywilne: Strony umów w takich sytuacjach są zobowiązane do współdziałania, lojalności i zasad współżycia społecznego. Jest przepis kodeksu cywilnego o tzw. nadzwyczajnej zmianie stosunków, gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy). Sąd może wówczas po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet po trzecie - orzec o rozwiązaniu umowy. Trzeba wykazać, że siła wyższa wpłynęła na niemożliwość realizacji umowy. Poza tym jest np. „odnowienie” zobowiązania, odroczenie zobowiązania w czasie .

Każdą sytuację należy więc badać indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. Informacji można zasięgać również z wiarygodnych źródeł np. z www.gov.pl

Zasadne są mediacje w celu szukania porozumienia, gdyż nie wiemy w przyszłości jak daną sytuację oceni sąd. Piszę to jako radca prawny i mediator.
<< Powrót