Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków dot. kontaktów z dzieckiem. - data: 28.03.2015


W codziennej praktyce prawnicy naszej Kancelarii wielokrotnie spotykają się z przypadkami naruszania przez jednego z rodziców obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.W sukurs przychodzi instytucja wprowadzona przepisami art. 598’15 i 598’16  kodeksu postępowania cywilnego. Normy  te zostały wprowadzone stosunkowo niedawno (na mocy ustawy zmieniającej z dnia 26 maja 2011 r.). Ustawodawca dostrzegł, że ówcześnie obowiązujące rozwiązania prawne nie zapewniały w pełni skutecznej realizacji uprawnień rodziców (zwłaszcza prawa do kontaktów z dzieckiem).Omawiane przepisy dotyczą sytuacji, gdy osoba, pod której pieczą pozostaje dziecko nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Do przypadków takich zaliczyć przykładowo należy utrudnianie przez jednego z rodziców realizacji spotkań z dzieckiem, skracanie ich  czasu bądź całkowite uniemożliwianie. W takim przypadku sąd opiekuńczy zagrozi osobie dopuszczającej się uchybień, nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Tego rodzaju rozwiązanie należy ocenić jako wyjątkowo łagodne. W sytuacji bowiem, gdy sąd stwierdza po stronie jednego z rodziców określonego rodzaju utrudnienia, uchybienia w realizacji kontaktów drugiego z uprawnionych rodziców czas odgrywa bardzo ważną rolę i nie jest rozwiązaniem korzystnym odwlekanie zastosowania realnego środka sankcyjnego.Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem obejmuje dwa etapy.

Jeżeli osoba, które sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.W sytuacji zatem, gdy pomimo zawartych w orzeczeniu bądź ugodzie zasad kontaktowania się z dzieckiem jeden z rodziców uchyla się od ich przestrzegania należy sporządzić wniosek o ukaranie takiego rodzica. Wniosek powinien zostać skierowany do właściwego sądu opiekuńczego oraz zawierać precyzyjny opis naruszeń. Wśród załączników poza potwierdzeniem uiszczenia opłaty oraz ugody/ orzeczenia, które nie jest realizowane warto załączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe uchybienia (np. nagrania, zdjęcia, bilingi,maile).W razie trudności służymy pomocą.

<< Powrót