SKARGA DO WSA- JAK NAPISAĆ - data: 30.09.2016

Warto pamiętać o możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych przez urzędników. Instrumentem pozwalającym na poddanie naszej sprawy pod rozstrzygnięcie sądu jest skarga. W niniejszym omówieniu skupimy się jedynie na jej praktycznym aspekcie pomijając wiele istotnych kwestii teoretycznych.

I. Kto może wnieść skargę ? - każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, RPO, RPD, organizacja społeczna, inne podmioty wynikające z ustawy.

Sformułowanie użyte w ustawie "każdy, kto ma w tym interes prawny" oznacza w dużym uproszczeniu, że działać winniśmy bezpośrednio we własnym imieniu i mieć roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienia z nałożonego obowiązku.


II. Kiedy wnieść skargę ? - dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, o ile przysługują w danej sprawie. Oznacza to, że niezbędne jest złożenie wszystkich przysługujących nam odwołań, zażaleń, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Informacje o takich uprawnieniach powinny być zawarte pod kwestionowaną przez nas decyzją. Jednak nawet wtedy, gdy żadne środki nam nie przysługują przed wniesieniem skargi należy wezwać na piśmie organ do usunięcia naruszenia prawa.


III. W jakim terminie wnieść skargę ? - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.


IV. Do kogo wnieść skargę - skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego czynności kwestionujemy. Oznaczenie adresata winno więc nastąpić w następujący sposób : "Wojewódzki Sąd Administracyjny w ...., za pośrednictwem : ... (oznaczenie organu)"


V. Co musi zawierać skarga do WSA - skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a nadto zawierać 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Każde pismo zaś powinno zawierać : 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników.


Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Vindex w Tczewie służy pomocą.
<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 25