Skutki podróży z nietrzeźwym kierowcą jako przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. - data: 07.08.2015
Z cyklu dochodzenie odszkodowań.podróż z nietrzeźwym kierowcą - przyczynienie poszkodowanego


Warto pamiętać, iż zachowanie poszkodowanego ma wpływ na wartość należnego mu od zakładu ubezpieczeń świadczenia. Zdecydowana większość orzeczeń definiuje przyczynienie jako każde zachowanie poszkodowanego pozostające w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, za którą ponosi odpowiedzialność inna osoba, i jest warunkiem miarkowania odszkodowania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2014 r., sygnatura akt I PK 239/13). Związek ten występuje jednak wtedy, gdy bez określonego zachowania poszkodowanego szkoda nie powstałaby lub byłaby mniejsza. Nie każde więc zachowanie poszkodowanego może mieć wpływ na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, lecz tylko takie które jest od niego zależne i związane z jego udziałem lub zaniechaniem.Przyczyny przyczynienia się mogą być różne. W orzeczeniu z dnia 6 maja 2015 r., wydanym w sprawie I ACa 936/14 Sąd Apelacyjny w Lublinie wskazał, że pasażer, który świadomie decyduje się na podróż z nietrzeźwym kierowcą jest współwinnym skutków wypadku drogowego spowodowanego przez taką osobę. Również w naszej praktyce spotykamy się z sytuacją miarkowania (obniżania) należnego poszkodowanemu odszkodowania z powodu uznania pierwotnie przez ubezpieczyciela, a finalnie przez sąd, że doszło do przyczynienia się do powstania szkody. Kwestią sporną w tego rodzaju przypadkach jest ustalenie stopnia przyczynienia.We wskazanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny podtrzymał stanowisku Sądu Okręgowego (pierwszej instancji) uznając, iż spożywanie alkoholu z kierowcą samochodu, a następnie wspólna jazda z nim pojazdem, stanowią o znacznym przyczynieniu się do zaistnienia szkody. Za uzasadnione uznano jego ustalenie na poziomie 30 %, a nie jak wywodził apelujący, aż 50 %. Sąd nie zgodził się z ubezpieczycielem i stanął na stanowisku, że nie można na równi obciążać pasażera i kierowcy skutkami wypadku, gdyż stopień odpowiedzialności kierowcy jest wyższy, bez względu na to, że przedtem obaj wspólnie spożywali napój alkoholowy.Każdą sprawę należy jednak oceniać przez pryzmat indywidualnego przypadku i okoliczności. Nasza Kancelaria pomaga zweryfikować stanowisko zakładu ubezpieczeń, ocenić szanse powodzenia uzyskania przez poszkodowanych wyższego świadczenia na drodze postępowania sądowego, jak również skutecznie doprowadzić do pozytywnego zakończenia sprawy. Skontaktuj się z nami - umówmy się na spotkanie.
<< Powrót