ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - data: 19.03.2021
Mimo, że Trybunał Konstytucyjny już w 2014r. uznał , ze przepis art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 32 ust.1 Konstytucji w zakresie w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią określonego w tym przepisie wieku ze względu na moment powstania niepełnosprawności, MOPS i SKO nadal zajmuje niekorzystne stanowisko dla osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki. Sprawy wymagają skargi do WSA, który widzę, że wydaje orzeczenia korzystne.
<< Powrót