Szkoda na osobie – czego może domagać się poszkodowany ? - data: 09.08.2015


Z cyklu dochodzenie odszkodowań.Szkoda na osobie – czego może domagać się poszkodowany ?


W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.” Tyle, jeżeli chodzi o przepisy, a konkretniej art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego.Jak to wygląda w praktyce ? Jaki jest zakres odszkodowania należnego z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ? Czego możemy domagać się  jako poszkodowani ?
Poszkodowanemu należy się pełna kompensata, wszystkich poniesionych przez niego kosztów, które mają związek z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Trafnie wypowiedział się w tej materii Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 października 2014 r. (sygnatura akt V CSK 632/13) wskazując, że celem odszkodowania z art. 444 par. 1 k.c. jest przywrócenie stanu sprzed zdarzenia lub też stworzenie poszkodowanemu warunków zbliżonych do tych sprzed uszczerbku. Zakres pojęcia „wszelkich kosztów” jest ograniczony ich celowością i koniecznością.Sąd podejmując decyzję, co do słuszności zwrotu określonych kosztów i wydatków bierze pod uwagę stopień niepełnosprawności i sytuację życiową poszkodowanego.Niezależnie jednak od powyższego odszkodowanie z omawianego przepisu należy interpretować bardzo szeroko, właśnie z uwagi na konieczność pełnej kompensaty (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r., sygnatura akt I ACa 1000/14).Poszkodowani często nie zdają sobie sprawy jak szerokie spektrum uprawnień może im przysługiwać od obowiązanego do naprawienia szkody (np. zakładu ubezpieczeń sprawcy). Podstawowymi roszczeniami są te o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, wydatków na terapię, wyjazdy sanatoryjne, zakup lekarstw, pobytu w szpitalu, zakupu protez, aparatów słuchowych, wózka, kul, przygotowania do innego zawodu.Również korzystanie z pomocy innej osoby stanowi koszt leczenia i uzasadnia żądanie ich zwrotu. Nie ma przy tym znaczenia, że pomoc ta była świadczona przez bliską osobę (np. małżonka, partnera, czy nawet sąsiada) nieodpłatnie.Roszczeń może być wiele i nie sposób kompleksowo omówić je w krótkiej notce.  Chcemy jednak sprawić, aby poszkodowani nie podchodzi do sprawy „sztampowo” i pamiętali, że celem odszkodowania jest przywrócenie stanu sprzed zdarzenia. Granicę odpowiedzialności strony pozwanej za szkodę powstałą wskutek wypadku wyznacza związek przyczynowy między tym wypadkiem a jego następstwami.Jeżeli zatem niepełnosprawność powoduje konieczność zmiany mieszkania, to raty zaciągnięte na zakup nowego mieszkania będą stanowiły szkodę (koszt) w rozumieniu art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygnatura akt I PK 249/10).Podobnie sytuacja wygląda, w przypadku odszkodowania z tytułu zakupu (przerobienia) samochodu . Jeżeli przed wypadkiem (zdarzeniem) poruszaliśmy się samochodem, wykorzystywaliśmy go w codziennym życiu, może być uznane za zasadne zasądzenie odszkodowania w wysokości zapewniającej nabycie specjalistycznego, przystosowanego do osoby niepełnosprawnej samochodu lub też pokrycie kosztów montażu odpowiednich urządzeń w pojeździe przez nas posiadanym. Przykłady można mnożyć...Nasz zespół jest do Państwa pełnej dyspozycji – kancelaria@vindextczew.pl .

Chętnie dzielimy się wieloletnim doświadczeniem.

<< Powrót