WYKAZ INWENTARZA SPADKU - data: 30.09.2016

Zagadnienie wykazu inwentarza spadku tylko pozornie jawi się jako niebudzące większych wątpliwości.

Zgodnie z treścią przepisu :
art. 1031 1. [Wykaz inwentarza]

§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.

§ 2. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

§ 3. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

§ 4. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.


Analizując zacytowaną treść przepisu stwierdzić należy, że wykaz ma być składany dobrowolnie, ustawa nie nakłada na spadkobiercę obowiązku jego złożenia ani nie zakreśla żadnego terminu do złożenia wykazu. Tym samym brak jest w naszej ocenie jakiejkolwiek sankcji, która mogłaby mieć zastosowanie w przypadku jego niezłożenia, mimo że sporządzenie wykazu inwentarza lub spisu inwentarza jest podstawowym warunkiem koniecznym do zakreślenia granic odpowiedzialności za długi spadkowe. Nie można więc wykluczyć, że wykaz inwentarza złoży tylko jedna osoba spośród wielu uprawnionych. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że na dane zawarte w wykazie mogą powołać się spadkobierca i zapisobierca windykacyjny, który wykazu nie złożył.

Według oceny prawników Kancelarii, jeżeli z wiedzy spadkobiercy wynika, że w spadku są same długi, a nie ma żadnych działań ze strony wierzycieli (np. monity, wezwania) to nie ma potrzeby składania wykazu inwentarza.

Przyjmuje się obecnie w doktrynie i judykaturze, że gdy wykaz nie zostanie sporządzony to pomimo zasady,zgodnie, z którą spadkobiercy w razie braku oświadczenia przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 KC), to jednak spadkobiercy poniosą de facto pełną odpowiedzialność za długi spadkowe. Nie będzie wszak wyznaczona kwotowa granica ich odpowiedzialności, a zatem odpowiedzialność nie zostanie w żaden sposób ograniczona.


Zauważyć trzeba, że w praktyce sytuacja taka raczej nie wystąpi, a zatem jest to tylko czysto teoretyczna sankcja za niesporządzenie wykazu inwentarza. Prawo nie przewiduje, jak już wskazaliśmy żadnego cenzusu czasowego, w jakim wykaz miałby zostać przygotowany. Oznacza to, że nie jest wykluczone nawet sporządzenie go już w toku postępowania prowadzonego przez wierzyciela przeciwko spadkobiercy o zapłatę.

Kancelaria zastrzega, że każdy przypadek należy analizować indywidualnie.
<< Powrót
Strona główna | Mapa strony | Użytkownicy online: 37