Zakres usług

Świadczymy usługi prawne z zakresu następujących dziedzin prawa:

prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • dochodzenie należności,
 • doradztwo i prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku etc.)
 • doradztwo i prowadzenie spraw majątkowych,
 • obsługa prawna w sprawach dotyczących nieruchomości np. zasiedzenie nieruchomości zniesienie współwłasności, a także w sprawach wieczystoksięgowych,
 • dochodzenie naprawienia szkód na osobie i szkód majątkowych.

prawo karne

 • porady prawne (ustne lub pisemne),
 • reprezentowanie przed policją, prokuraturą, w sądzie lub innymi organami,
 • pisma procesowe,
 • przeglądanie akt sądowych (sporządzanie dokumentacji fotograficznej akt). 

 prawo gospodarcze i handlowe

 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych
 • przygotowywanie dokumentacji do KRS, rejestracja spółek w KRS
 • pełna obsługa prawna
 • sporządzanie szczegółowych analiz i opinii
 • pomoc i reprezentacja w sporach sądowych

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo w sprawach pracowniczych, m.in. dochodzenie wynagrodzeń za pracę
 • pracownicze spory prawne
 • dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń

prawo administracyjne

 • reprezentacja Klientów przed organami administracyjnymi
 • sporządzanie wniosków i odwołań
 • doradztwo w zakresie spraw budowlanych w tym pomoc w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń

prawo rodzinne

 • doradztwo w sprawach rozwodowych
 • doradztwo w sprawach alimentacyjnych
 • doradztwo w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem