Zaliczenie wypłaconego na podstawie ugody sądowej odszkodowania do kosztów uzyskania przychodu. - data: 12.04.2015
Sytuacje, w których strony stosunku pracy zawierają w sądzie ugodę, z tytułu na przykład niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę nie należą do rzadkich. Częściej większym problemem, od koncyliacyjnego rozwiązania takiego sporu okazuje się kwestia prawidłowego rozliczenia wypłaconych przez pracodawcę świadczeń pod względem podatkowym.W dniu 4 grudnia 2014 r. w orzeczeniu wydanym w sprawie II FSK 2704/12 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sądowej, z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę nie jest – w świetle art. 15 ust 1 u.p.d.o.p - kosztem uzyskania przychodu przez tegoż pracodawcę (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych).W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, że nie jest w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego sytuacją powszechną i prawidłową niedotrzymanie zawartych z pracownikami umów.  Z tego też względu nie należy uznawać za koszt uzyskania przychodów poniesionej w celu osiągnięcia przychodów bądź zabezpieczenia źródła przychodów wypłaty odszkodowania. Pogląd ten nie jest w pełni spójny z dotychczas obowiązującym stanowiskiem judykatury w materii kwalifikacji przychodów osoby fizycznej w postaci odszkodowania. Przychody wypłacane z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę zostały bowiem uznane za przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f (np. w wyroku NSA z dnia 24 czerwca 2009 r., II FSK 251/08).Stanowisko wyrażone we wskazanym orzeczeniu zostało podtrzymane w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r., wydanego w sprawie II FSK 2695/12. W tezie wyroku wskazano, że treść art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie obejmuje swą dyspozycją działań o charakterze negatywnym, tj. zmierzających do ograniczenia straty, lecz wyłącznie działania o charakterze pozytywnym zmierzające do uzyskania przychodu ewentualnie do zachowania lub zabezpieczenia jego źródeł. Dodano również, że działanie polegające na wypłacie odszkodowania w celu uniknięcia przyszłych roszczeń, nie spełnia przesłanki ani działania w celu osiągnięcia przychodu ani w celu zabezpieczenia lub zachowania jego źródeł, określonej w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.pPowoływany w notatce przepis :

art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

art. 15. 1 [Pojęcie kosztów uzyskania przychodów]

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Dura lex sed lex.

W razie kłopotów zespół profesjonalnych prawników Kancelarii Vindex służy kompleksową pomocą.

<< Powrót